Adalet és una associació de joves professionals i estudiants (oficialment de 18 a 30 anys, tot i que a la pràctica sobretot de 25 a 35) que treballa per aconseguir un jovent més crític, actiu i integrat internacionalment, contribuint a vertebrar i cohesionar la ciutadania europea.

Adalet va ser fundada l’agost de 2014 i és una entitat dirigida i integrada per joves professionals a l’inici de la seva carrera – en alguns casos també estudiants – que comparteixen la preocupació per la realitat social i les ganes de participar activament en iniciatives diverses amb el punt de mira posat en la transformació personal i col·lectiva i la (de)construcció dels conceptes i les praxis d’equitat, justícia i canvi. Ho fan en relació amb les seves respectives àrees d’interès i especialització -que són ben diverses i que abarquen des de la neurociència fins al cinema, passant per l’advocacia, la literatura, la medicina, l’economia o la psicologia-, així com mitjançant espais transversals de trobada i diàleg entre els seus diversos backgrounds acadèmics i personals.

Adalet és un espai de reconeixement al jovent compromès, competent, inquiet, crític, capdavanter, incisiu des de la maduresa, responsable envers si mateix i l’entorn…; un perfil de persona que, al nostre entendre, no sempre troba el recolzament necessari en el nostre entorn sociocultural. Adalet constitueix un exercici d’afirmació del jovent com a persones amb coses a dir i amb un enorme potencial com a agents de canvi, la qual cosa caracteritza la joventut en relació a altres etapes evolutives.

No som una entitat d’educació en el lleure per se, ni pretenem “transmetre o promoure valors”: més aviat ens concebem com un espai de qüestionament i creixement personal i col·lectiu permanent, en el benentès que totes nosaltres som persones adultes amb capacitat per al qüestionament, integració i descobriment de nous sistemes epistèmics, ontològics i metodològics amb els quals experimentar i configurar la nostra relació amb l’entorn. No som una entitat prescriptiva de valors o normes sovint contingudes en conceptes buits usats amb afany universalitzador, paternalista i, per tant, freqüentment problemàtic (“respecte”, “tolerància”, “igualtat”, “solidaritat”, “bondat”, “correcció”). Tots aquests conceptes són benvinguts al debat, però sempre en un espai que convida a la seva reexaminació crítica i reinterpretació permanent.

A l’apartat dedicat a la Junta Directiva pots conèixer les trajectòries personals de la Presidenta, el Secretari i la Tresorera actuals.